Argumenter

Argumenter

for og imot

dobbelt statsborgerskap

Lojalitet

For

Lojalitet manifesterer seg  ved at nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse ønsker statsborgerskap i landet de har bosatt seg i.

Lojalitet er ikke ekslusiv. I en globalisert verden hvor folk bor i andre land på grunn av arbeid, familie eller utdanning, får nordmenn som bor i utlandet, samt fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge, sterk tilknytning og lojalitet til landet de bor i, samtidig som de beholder lojalitet til landet de opprinnelig kommer fra.

Mot

En borger er mer lojal mot Norge og de norske verdier dersom man kun besitter ett statsborgerskap

Integrering

For

«Forbudet fremmer ikke integrering. Tildeling av statsborgerskap er ofte et middel og et verdifullt symbol i integreringspolitikken. Men å kreve at nye borgere og tidlige norsk statsborger må frasi seg andre statsborgerskap hemmer målsettingen. En evaluering av loven i 2011 konstaterte at mange heller lar være å søke norsk statsborgerskap – ikke minst fra Europa, USA og Australia.» Andreas Føllestad, professor, UiO

Mot

Nye borgere kan ikke beholde sitt opprinnelig statsborgerskap på grunn av integreringshensynet.

Diplomatisk

beskyttelse

For

Dobbelt statsborgerskap truer ikke diplomatisk beskyttelse. Diplomatisk beskyttelse er behandlet i `International Law Commission` (ILC) i Draft Articles on Diplomatic Protection (International Law Commission, 58th session, 2006 Report). Artikkel 7 gjør det klart at en stat ikke kan utøve diplomatisk beskyttelse av en person mot en annen stat hvor vedkommende også er en statsborger med mindre det kan bevises at det tidligere statsborgerskapet – både på tidspunktet for skade og på den tiden da kravet heves. Dette statsborgerskapet er den dominerende statsborgerskapet.

I kommentar til Artikkel 7 blir følgende eksempler på hensyn som kan tas i avgjørelsen av hvilken nasjonalitet som er dominerende listet opp: permanent bosted, hvor mye tid det er brukt i hver land vedkommende har statsborgerskap, dato for overtagelse av statsborgerskap, utdanning, språk, familiebolig, deltakelse i sosiale og offentlige liv, skatt, bankkontoer, sosial forsikring, besittelse og bruk av pass fra andre statlige og militære forhold.

Mot

Med dobbelt statsborgerskap kan det oppstå problemer med den diplomatiske beskyttelsen som et land gir sine egne statsborgere. Etter FN-konvensjonen fra 1930 (Haag-konvensjonen) kan en stat ikke yte diplomatisk beskyttelse til en av sine statsborgere mot en annen stat som vedkommende også er borger av.

 

Tilhørighet

For

Statsborgerskapet bør ikke være en eksklusiv endestasjon i integrasjonsprosessen, men et virkemiddel for økt integrering. En slik ordning vil ha best effekt både for politisk deltakelse og integrering i samfunnslivet ellers, og dermed for lojaliteten til det norske systemet.

 

Mot

Et statsborgerskap binder et individ til en stat. Det bidrar dermed til å skape større tilhørighet til dette landet.

Likhetsprinsipp

For

Argumentet virker konstruert, da dobbelt statsborgerskap ikke fører til rettighetsinnskrenkning for andre. Prinsippet om “ett individ, en stemme” er ikke et hinder, da det viser til ett og samme valg. Hvordan regjeringen ser for seg at likheten kan bli svekket er derfor en gåte. Morgenbladet, 2005.

Dobbelt statsborgerskap er tillatt i Norge, men bare i noen tilfeller. Antakeligvis er det mange som ønsker å bli norske statsborgere, hvis de ikke blir tvunget til å si opp sitt opprinnelig statsborgerskap. I tillegg er det mange nordmenn som ønsker statsborgerskap i et annet land de har tilhørighet til, uten å gi opp sitt norske statsborgerskap.

Folk er ikke like! Ikke alle nordmenn bor i Norge og ikke alle bosetter seg i bare ett land gjennom et helt liv. Folk har familie og arbeid i andre land, og nordmenn i Norge stifter familier med utenlandske statsborgere.

Mot

Regjeringen hevder at “likhetsprinsippet” som norsk statsborgerskap bygger på vil bli undergravd med dobbelt statsborgerskap.

Doble statsborgerskap kan gi den enkelte fordeler som andre statsborgere ikke har, for eksempel retten til pass i mer enn ett land.

Stemmerett over 2 land

For

Flest fastboende med permanent oppholdstillatelse kan verken stemme i sitt opprinnelig hjemlandet eller i Norge. Dette er et problem. Disse menneskene blir frarøvet en sjanse til å delta i demokratiet, og Norge får et demokratisk underskudd.

NB: Noen kan ha stemmerett i to land, men bare i en overgangsperiode. Stemmerett i Norge faller fra etter 10 års fravær fra riket per idag.

 

Mot

Det er urettferdige at noen få stemmerett i to land. En bør ikke være med å påvirke politikken et sted der en selv ikke bor. Man bør ikke bestemme over forhold som ikke påvirker eget liv.

RSS
Facebook
Twitter
Instagram