Skriv til FrP

Skriv til Frp før 5 mai om dobbelt statsborgerskap

 • Vi er nå bare 10 stemmer fra flertall for dobbelt statsborgerskap i Stortinget

 • Frp har landsmøte 5-7 mai

 • Et mindretall i programkomiteen har foreslått dobbelt statsborgerskap

 • Delegatene på landsmøtet avgjør utfallet

Eksempel tekst eller fortell politikerne din historie!

 • I praksis tillater Norge dobbelt statsborgerskap. Mange tusen har det allerede, og av de som får innvilget norsk statsborgerskap får over halvparten beholde sitt opprinnelige og ha dobbelt. Mens nordmenn som erverver et annet automatisk mister sitt norske. Dette viser at norske myndigheter fint kan håndtere borgere med dobbelt, og vi har ingen bevis for at nordmenn med dobbelt statsborgerskap har mindre lojalitet til Norge. Lojaliteten ligger i hjertet, ikke passet. Dagens praksis er urimelig og skaper en stor skjevhet og usikkerhet.
 • Dobbelt statsborgerskap vil rette opp skjevheten i den norske statsborgerloven og legge til rette for personer med tilknytning til Norge i tillegg til en annet land.
 • Dobbelt statsborgerskap er tillatt i Norge, men bare i noen tilfeller. Dagens statsborgerlov med prinsipp om ett statsborgerskap reflekterer ikke den globaliserte verden vi lever i. Det blir mer og mer vanlig at nordmenn bosetter seg i utlandet på grunn av jobb eller familien, og blir samboere/gifter seg med og får barn med partnere fra andre land
 • Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge å få stemmerett ved Stortingsvalg, samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Dette fremmer integrering og demokratisk deltakelse.
 • Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for alle norske barn av tonasjonale foreldre å nedarve statsborgerskap fra begge foreldre.
 • Mangelen på dobbelt statsborgerskap skaper usikkerhet og praktiske problemer for tusenvis av mennesker i Norge og i utlandet.
 • Med dobbelt statsborgerskap vil nordmenn beholde sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor.
 • Dobbelt statsborgerskap bør ikke hindres. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltakelse både i Norge og i utlandet.
 • Dobbelt statsborgerskap påvirker ikke reglene om hvem som har krav på stønader/trygd i Norge, da det har med oppholds- og arbeidstillatelse å gjøre.
 • UDI støtter dobbelt statsborgerskap bl.a. fordi dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet.
 • I utvalget som utarbeidet NOU 2000: 32 Statsborgerloven var det klart flertall for dobbelt statsborgerskap (kun mot én stemme). Politikerne sa likevel nei.
 • Alle de nordiske land, samt de fleste europeiske land og land ellers i den vestlige verden tillater dobbelt statsborgerskap.
 • Dobbelt statsborgerskap vil gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.

E-post adresser til FrP politikere

Bruk meny oppe og til venstre for å velge fylkeslaget ditt: https://www.frp.no/ditt-fylke/oslo

Frp landsmøte 2017 Delegater liste

FrP_LM2017_deltagere_1FrP_LM2017_deltagere_2

FrP_LM2017_deltagere_3FrP_LM2017_deltagere_4

 

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram