Dobbelt statsborgerskap gir full demokratisk integrering i Norge.

Integrering var tema i nyttårstalene til Kong Harald og Statsministeren Erna Solberg.

Politikere kan bidra til bedre integrering i Norge for de som allerede har bodd her i minst 7 år ved å si ja til forslaget om dobbelt statsborgerskap som skal til høring den 19. januar 2016.

«For forslagsstillarane står det etter dette klart at regelverket som tvinger søkjarar til å seie frå seg sitt gamle statsborgarskap er ein hovudgrunn til at mange let vere å søkje, trass i at dei fyller kriteriane. Dette er uheldig for integreringa, og hindrar tusenvis av menneske frå full og ikkje minst demokratisk deltaking i det norske samfunnet.» Kilde: Dokument 8:10 S (2015–2016).

 

Nedenfor er teksten fra ”Mål for integrering”, et verktøy for samordning av integreringspolitikken som publiseres årlig i statsbudsjettet:

«En viktig del av integreringspolitikken er å legge til rette for at innvandrere også deltar i samfunnslivet, for eksempel i politikken eller i frivillige organisasjoner. Å skifte til norsk statsborgerskap gir utvidet mulighet til å delta i demokratiske prosesser, som å stemme ved stortingsvalg. Høy valgoppslutning er viktig for at et representativt demokrati skal fungere. Det er også viktig at alle grupper deltar i nasjonale og lokale folkevalgte organer fordi dette bidrar til at de kan i større grad påvirke sin egen hverdag.» Kilde: Regjeringens mål for Integrering 2015, Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet

RSS
Facebook
Twitter
Instagram