Møte med integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

Ja til dobbelt statsborgerskap på justis departement

Ja til dobbelt statsborgerskap og Norwegians Worldwide hadde i går et møte med de tre seniorrådgiverene i Justis- og beredskapsavdelingen (integrasjonsavdelingen) som arbeider med utredningen om dobbelt statsborgerskap. Det var tre godt orienterte rådgivere vi møtte, som allerede hadde satt seg godt inn i bl.a. hvordan dagens restriktive statsborgerlov slår uheldig ut i praksis for ulike grupperinger. Vi sendte dem på forhånd linken til ‘Ja til dobbelt statsborgerskap’-videoen, og den hadde de sett! Vi benyttet også anledningen til å gi dem noen eksemplarer av rapporten vi la ved høringsnotatet. Så langt i prosessen er det kun oss de har hatt møte med, med de nevnte at de har mottatt en del telefoner fra enkeltpersoner siden stortingsvedtaket.

Vi dekket mange case studier som representerer både nordmenn og tidligere nordmenn, og vi snakker også om den ugunstige situasjonen for permanent bosatte utlendinger i Norge som ønsker å bli norske. De kjente til de fleste av problemstillingene og konsekvensene, men det er allikevel viktig å repetere disse og appellere til sympati. Vi opplevde at rådgiverne var lyttende og forståelsesfulle.

Som dere kjenner til, brukes lojalitet, kriminalitet og problematikk rundt diplomatisk beskyttelse som utgangspunkt for motargumenter. Vi tok naturligvis også opp disse temaene for å prøve å lodde hvor stor ‘plass’ og betydning disse vil ha i utredningen. Når det gjelder lojalitet, var vi enige om at det finnes mange definisjoner, men de presiserte at de jobber utifra idéen om ‘primærlojalitet’. Vi, på vår side, presiserte at lojalitet ikke er målbart, og at det derfor fremstår svakt i forbindelse med et motargument, noe de ikke sa seg uenige med. De virket enige om at man kan være lojal til mer enn ett land, men til syvende og sist er det jo stortingspolitikernes mening som er utslagsgivende.

Tvangsekteskap og barnebortføring har blitt nevnt i forbindelse med dobbelt statsborgerskap og diplomatisk beskyttelse. Vi stilte spørsmålstegn ved antall tilfeller av dette i dag (er det så vanlig som noen skal ha det til?), og hvorvidt Norge har oppnådd ønskelig resultat med forhindring av tvangsekteskap og barnebortføring og/eller med å bistå med diplomatisk beskyttelse nettopp gjennom dagens prinsipp om ett statsborgerskap. Utredningsutvalget hadde foreløpig ingen tall eller statistikker, men de bekreftet å ha kunnskap om at det i mange tilfeller av tvangsekteskap og barnebortføring er snakk om mennesker som allerede har to statsborgerskap, ved at de ikke kan løses fra sitt opprinnelige statsborgerskap.

Vi har lenge vært nysgjerrige på hvilke kilder og instanser utvalget kommer til å bruke og støtte seg til, og det var betryggende å høre at utvalget setter seg grundig inn i hva andre, sammenlignbare nasjoner praktiserer og erfarer. De bekreftet dessuten at utredningen vil bygge på data fra bl.a. UDI og SSB.

Avslutningsvis fikk vi stilt spørsmål rundt saksgangen. Utvalget har jobbet med utredningen siden sent i våres, og de kunne bekrefte at instruksjonen fra statsråden (Sylvi Listhaug) er å presentere utredningen i løpet av høsten, og at en stortingsproposisjon eller stortingsmelding følger kort tid etterpå.

Det er altså kun tre personer som jobber med utredningen, og vi har stor tillit til deres arbeid. Det må sies at de ikke har fått mye tid til å utrede, så vi ønsker dem lykke til og arbeidsro fremover. Vi vil derfor gjerne oppfordre til å frastå fra å kontakte integreringavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, men heller kontakte stortingspolitikere, fylkes- og lokalpolitikere for å få dem over på vår side!

RSS
Facebook
Twitter
Instagram