Vi må skrive alle sammen 🙂 Senterpartiet logo
 
Folkens, nå må vi organisere oss for å påvirke de politiske partiprogrammene for 2017-21 (med unntak av Venstre og SV som er for dobbelt statsborgerskap).
 
Komiteen jobber med teksten for hver parti. Det er noen korte friste så alle må følge tett med.
 
SENTERPARTIET – frist 1. april 2016
Send innspill til: programkomiteen@sp.no
 
Anbefalt tekst:
Senterpartiet bør støtte dobbelt statsborgerskap i Norge og legge det til i sitt partiprogram 2017-21 av følgende grunner og fakta:
 
*Dobbelt statsborgerskap vil gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.
 
*UDI er for dobbelt statsborgerskap ettersom dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet.
 
*Med dobbelt statsborgerskap, kan utflyttede nordmenn som har tatt annet statsborgerskap flytter tilbake til Norge for en lengre periode for å ta seg av syke foreldre eller slektninger.
 
*Utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap kommer sjelden tilbake ettersom de blir ansett som immigranter på like linje med alle andre immigranter til tross for at de ofte har godkjent norsk utdannelse, og enkelt kan integreres i det norske arbeidslivet.
 
*Fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge som ønsker Norsk statsborgerskap får stemmerett ved stortingsvalg samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap
 
*Norske barn av tokulturelle foreldre kan nedarve statsborgerskap fra begge foreldre
 
*Nordmenn beholder sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter uansett hvor i verden de bor
 
*Det vil rett opp en skjevhet i norsk statsborgerloven og legge til rette personer med tilknytning til Norge og en annet land (Advokatsforeningen)
 
*Eksempler på hvordan nordmenn og fastboende er rammet negativ at dagens statsborgerloven i praksis: https://statsborgerskap.info/case-studies/
 
*Utviklingen i Europa har gått i retning av at stadig flere land har tillatt dobbelt statsborgerskap. En av årsakene til dette kan være at Europarådet i sin konvensjon av 6. november 1997 har forlatt holdningen om at dobbelt statsborgerskap er uheldig og at partene nå står fritt i dette spørsmålet. Av de nordiske landene innførte Sverige dobbelt statsborgerskap i 2001, Finland og Island i 2003 og Danmark i 2015. (Kommunal-og Forvaltnings komitéens merknader på Innstillingen 189-S(2015-16) )
 
*Dobbelt statsborgerskap bør ikke hindres. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltagelse både i Norge og for nordmenn som bor i utlandet. (NOU2000:32 hvor flertall var for dobbelt statsborgerskap)
**************************************************
Kilde for Senterpartiet innspill: http://www.senterpartiet.no/programarbeid/category16085.html
RSS
Facebook
Twitter
Instagram