arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets politiske partiprogram for 2017-21 skal vedtas på landsmøtet i 2017, og programprosessen er allerede i gang. Arbeiderpartiet har tradisjon for grasrot-engasjement når partiprogrammet skal meisles ut, og i ukene fremover har vi mulighet til å fremme saken vår overfor programkomitéen.

Vi kan påvirke partiprogrammet på to måter:

 1. Stemme på et eksisterende forslag til innføring av dobbelt statsborgerskap på AP sin nettside dittforslag.no. Det er enkelt å stemme: alt du trenger å gjøre er å trykke på VIKTIG. Her er linken til forslaget: http://www.dittforslag.no/forslag/348/dobbelt-statsborgerskap
 2. Sende innspill til program@arbeiderpartiet.no

NB! Fristen for innspill er 20. juni 2016

Nedenfor er et forslag til tekst (e-post):

Arbeiderpartiet bør støtte forslaget om tillatelse av dobbelt statsborgerskap i Norge og legge det til i sitt partiprogram 2017-21 av følgende grunner og fakta:

 • Dobbelt statsborgerskap vil rette opp en skjevhet i den norske statsborgerloven og legge til rette for personer med tilknytning til Norge i tillegg til en annet land.
 • Dobbelt statsborgerskap er tillatt i Norge, men bare i noen tilfeller. Dagens statsborgerlov med prinsipp om ett statsborgerskap reflekterer ikke den globaliserte verden vi lever i. Det blir mer og mer vanlig at nordmenn bosetter seg i utlandet på grunn av jobb eller familien, og blir samboere/gifter seg med og får barn med partnere fra andre land
 • Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge å få stemmerett ved Stortingsvalg, samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Dette fremmer integrering og demokratisk deltakelse.
 • Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for alle norske barn av tonasjonale foreldre å nedarve statsborgerskap fra begge foreldre.
 • Mangelen på dobbelt statsborgerskap skaper usikkerhet og praktiske problemer for tusenvis av mennesker i Norge og i utlandet.
 • Med dobbelt statsborgerskap vil nordmenn beholde sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor.
 • Dobbelt statsborgerskap bør ikke hindres. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltakelse både i Norge og i utlandet.
 • Dobbelt statsborgerskap påvirker ikke reglene om hvem som har krav på stønader/trygd i Norge, da det har med oppholds- og arbeidstillatelse å gjøre.
 • UDI støtter dobbelt statsborgerskap bl.a. fordi dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet.
 • I utvalget som utarbeidet NOU 2000: 32 Statsborgerloven var det flertall for dobbelt statsborgerskap.
 • Alle de nordiske land, samt de fleste europeiske land og land ellers i den vestlige verden tillater dobbelt statsborgerskap.
 • Dobbelt statsborgerskap vil gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.
 • Med dobbelt statsborgerskap kan utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap flytte tilbake til Norge for en lengre periode for å ta seg av syke foreldre eller slektninger.
 • Dagens regler gjør det vanskelig for utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap å flytte tilbake til Norge ettersom de blir ansett som innvandrere –  til tross for at de har en nær tilknytning til Norge og kan enkelt integreres i det norske arbeidslivet og samfunnet.
 • I noen situasjoner vil norske myndigheter ha meget begrensede muligheter til å yte norske statsborgere lov- eller instruksfestet bistand når disse også er statsborgere i et annet land, og særlig når de oppholder seg i det landet. Dette er ofte beskrevet i passet til dem det gjelder, slik at vedkommende er klar over konsekvensene.
 • Problemet med tvangsekteskap løses neppe ved å fortsette å nekte dobbelt statsborgerskap. Disse unge jentene har også i mange tilfeller allerede dobbelt statsborgerskap uten at det verken forbedrer eller forverrer deres situasjon. Dobbelt statsborgerskap vil til slutt føre til bedre muligheter for full integrering av utlendinger i Norge, og dermed bidra til å redusere slike problemer.
 • Eksempler på hvordan nordmenn og fastboende blir rammet negativt av dagens statsborgerlov i praksis: https://statsborgerskap.info/case-studies/

***************************************************
Takk for hjelpen!

Kilde: http://arbeiderpartiet.no/Hovedsaker/Nytt-program

http://www.dittforslag.no/forslag/348/dobbelt-statsborgerskap

RSS
Facebook
Twitter
Instagram