Høyre logo

VÆR MED OG SKRIV TIL HØYRE
 
Folkens, nå må vi organisere oss for å påvirke Høyres politiske partiprogrammene for 2017-21. Høyre har landsmøte nå på helgen så det er mulig å delta med kommentere på Høyre´s digitale kanaler i tillegg til å skrive til dem som anbefalt her 😉
 
HØYRE – frist 10. juni 2016.
 
Send innspill til: http://www.hoyre.no/nb-no/innspill
 
E-post adresser:
erna.solberg@hoyre.no
 
her@hoyre.no (Mudassar Kapur, leder av Høyres integreringspolitikk )
 
DITTFYLKE@hoyre.no
Se: http://www.hoyre.no/om-hoyre/høyre-der-du-bor, f.eks akershus@hoyre.no eller oslo@hoyre.no
 
Forslag til tekst:
 
Høyre bør støtte dobbelt statsborgerskap i Norge og legge det til i sitt partiprogram 2017-21 av følgende grunner og fakta:
* Alle de nordiske land og mesteparte av Europa og den vestlige verden har godkjent dobbelt statsborgerskap.
*Mangelen på dobbelt statsborgerskap skaper usikkerhet for tusenvis av mennesker i Norge og i utlandet.
*Dobbelt statsborgerskap vil gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.
* Dobbelt statsborgerskap påvirker ikke reglene om hvem som har krav på stønader/trygd i Norge, da det har med oppholds- og arbeidstillatelse å gjøre.
 
*UDI vil tillate dobbelt statsborgerskap ettersom dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet.
 
*Med dobbelt statsborgerskap, kan utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap flytte tilbake til Norge for en lengre periode for å ta seg av syke foreldre eller slektninger.
 
* Etter dagens regler vil utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap sjeldent flytte tilbake til Norge ettersom de da ville bli ansett som innvandrere på like linje med alle andre innvandrere til tross for at de har en nær tilknytning til Norge og lettvint kan integreres i det norske arbeidslivet.
 
*Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge å få stemmerett ved Stortingsvalg samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Dette fremmer integrering og demokratisk deltagelse.
 
*Dobbelt statsborgerskap gjør det mulig for alle norske barn av tokulturelle foreldre å nedarve statsborgerskap fra begge foreldre.
 
*Med dobbelt statsborgerskap vil nordmenn beholder sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor.
 
*Dobbelt statsborgerskap vil rette opp en skjevhet i den norsk statsborgerloven og legge til rette for personer med tilknytning til Norge i tillegg til en annet land.
*Eksempler på hvordan nordmenn og fastboende blir rammet negativ av dagens statsborgerlov i praksis: https://statsborgerskap.info/case-studies/
 
*Dobbelt statsborgerskap bør ikke hindres. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltagelse både i Norge og utlandet for nordmenn som bor i utlandet.
* I noen situasjoner vil norske myndigheter ha meget begrensede muligheter for å yte norske statsbogere lov- eller instruksfestet bistand når disse også er statsorgere av annen stat, og særlig når de oppholder seg i denne stat. Dette er ofte beskrevet i passet til dem det gjelder, slik at vedlkommende er klar over konsekvensene.
* Tvangsekteskap løses neppe ved å fortsette å nekte dobbelt statsborgerskap. Disse unge jentene har også i mange tilfeller allerede dobbelt statsborgerskap uten at det hverken forbedrer eller forverrer deres situasjon. Dobbelt statsborgerskap vil tilslutt føre til bedre muligheter for full integrering av utlendinger i Norge, og dermed bidra til å redusere slike problemer.
* I utvalget som utarbeidet NOU 2000: 32 Statsborgerloven
var det flertall for dobbelt statsborgerskap.
* Unge Høyre vil tillate dobbelt statsborgerskap: http://ungehoyre.no/politikken/vedtatt-politikk/les/n/ja-til-dobbelt-statsborgerskap/
 
***************************************************
På forhånd takk!
 
Kilde: http://www.hoyre.no/innspill
http://www.hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted
RSS
Facebook
Twitter
Instagram