Vær med og skriv til Miljøpartiet de Grønne

Folkens, nå må vi mobilisere oss for å prøve å påvirke de politiske partiprogrammene for 2017-21. Vi legger ut en post for hvert parti, med forslag til tekst. Vær oppmerksom på at det er korte frister.

Miljøpartiet De Grønne – Frist: 8. april 2016 (landsmøte)

Send innspill til ditt lokallag og fylkeslag før landsmøtet!
E-post adresser er her: https://www.mdg.no/om-oss/lokallag/

Anbefalt tekst:
Jeg gir full støtte til forlag til resolusjon 3-46 om tillatelse av dobbelt statsborgerskap (Kilde: https://www.mdg.no/…/…/03/Sakspapirer_MDGLM_2016_Ensidig.pdf side 80).

Jeg håper at MDG inkluderer denne resolusjonen i sitt partiprogram for 2017-21 av følgende grunner og fakta:

*Dobbelt statsborgerskap vil gjøre det langt enklere for nordmenn som bor i utlandet å returnere til Norge med sin kompetanse – noe som igjen gir norsk næringsliv tilgang på verdifull kompetanse. Norske bedrifter konkurrerer som regel i et globalt marked.

*UDI er for dobbelt statsborgerskap ettersom dette vil spare vesentlige ressurser innen direktoratet.

*Med dobbelt statsborgerskap, kan utflyttede nordmenn som har tatt annet statsborgerskap flytter tilbake til Norge for en lengre periode for å ta seg av syke foreldre eller slektninger.

*Utflyttede nordmenn som har tatt et annet statsborgerskap kommer sjelden tilbake ettersom de blir ansett som immigranter på like linje med alle andre immigranter til tross for at de ofte har godkjent norsk utdannelse, og enkelt kan integreres i det norske arbeidslivet.

*Fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge som ønsker Norsk statsborgerskap får stemmerett ved stortingsvalg samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap

*Norske barn av tokulturelle foreldre kan nedarve statsborgerskap fra begge foreldre

*Nordmenn beholder sitt norske statsborgerskap og tilhørende rettigheter uansett hvor i verden de bor

*Det vil rett opp en skjevhet i norsk statsborgerloven og legge til rette personer med tilknytning til Norge og en annet land (Advokatsforeningen)

*Eksempler på hvordan nordmenn og fastboende er rammet negativ at dagens statsborgerloven i praksis: https://statsborgerskap.info/case-studies/

*Utviklingen i Europa har gått i retning av at stadig flere land har tillatt dobbelt statsborgerskap. En av årsakene til dette kan være at Europarådet i sin konvensjon av 6. november 1997 har forlatt holdningen om at dobbelt statsborgerskap er uheldig og at partene nå står fritt i dette spørsmålet. Av de nordiske landene innførte Sverige dobbelt statsborgerskap i 2001, Finland og Island i 2003 og Danmark i 2015. (Kommunal-og Forvaltnings komitéens merknader på Innstillingen 189-S(2015-16) )

*Dobbelt statsborgerskap bør ikke hindres. Det fremmer integrering, lojalitet og demokratisk deltagelse både i Norge og for nordmenn som bor i utlandet. (NOU2000:32 hvor flertall var for dobbelt statsborgerskap)

RSS
Facebook
Twitter
Instagram